Υπηρεσίες
Επίδειξη προϊόντων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τεχνική εξυπηρέτηση
Αξιολόγηση υπηρεσιών
Ποιότητα
 Η ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. διαμόρφωσε από την γέννηση της, ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό χαρακτήρα και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από την Διοίκηση στην πρόβλεψη των αναγκών των ανθρώπων που εργάζονται και μοχθούν για την Υγεία όλων.
Η επιλογή των προϊόντων που αντιπροσωπεύει γίνεται πάντα με αυτό το κριτήριο και ο σχεδιασμός των υπηρεσιών που παρέχονται βασίζεται σε αυτή την λογική.
  : www.deltamedical.gr