Πολιτική

 
Θεμελιώδης πολιτική της ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. η θέσπιση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όσο και για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί.
Κύριο μέλημά της : τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει και οι υπηρεσίες που παρέχει, να ικανοποιούν τις σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, Οδηγίες κλπ και με κοινωνικά ζητήματα (Υγεία, Ασφάλεια, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Προστασία Περιβάλλοντος).
Πρωταρχικός στόχος της : η συμμόρφωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τις απαιτήσεις των πελατών της (Ποιότητα, Εξυπηρέτηση, Υπευθυνότητα, Αποτελεσματικότητα).
  : www.deltamedical.gr